Missie & Visie

Het CLZ is een open pluriforme school voor voortgezet onderwijs en staat sinds de oprichting in 1909 in nauwe verbondenheid met de christelijke traditie. In ons onderwijs staat het leren van de leerling centraal. Daarbij zoeken we naar een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning. Van leerlingen wordt in schoolverband verwacht dat zij zich inspannen om de gaven van hart, hoofd en handen naar vermogen te ontwikkelen en dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling nemen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de leerlingen hiertoe motiveren en op een constructieve wijze ondersteuning bieden. Op die manier willen wij als schoolgemeenschap een onderwijssituatie creëren die uitdagend, aantrekkelijk en effectief is.

"In ons onderwijs staat het leren van de leerling centraal"

Visie op onderwijs en leren

Pedagogische visie

Wij gaan er op onze school van uit dat drie basisbehoeften bij het leerproces van belang zijn. Leerlingen hebben er behoefte aan:

 • zich veilig te voelen binnen een groep, door positieve contacten met medeleerlingen en docenten, in de omgang en in leersituaties (relatie);
 • te ontdekken dat ze in staat zijn, hun kennis en vaardigheden te vergroten (competentie);
 • te leren om zelfstandig bepaalde taken uit te voeren en te laten zien waartoe ze in staat zijn (autonomie).

Wij nemen bij ons onderwijs aan dat jonge mensen van nature gemotiveerd zijn de mogelijkheden die zij hebben, te ontwikkelen. We gaan ervan uit, dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Individuele verschillen in talenten en leerstijlen vormen een (belangrijk) vertrekpunt in ons onderwijs.

Het Christelijk Lyceum Zeist als schoolgemeenschap:

 • biedt leerlingen een veilig pedagogisch klimaat. Hierin is duidelijk en wordt duidelijk gemaakt wat er van leerlingen verwacht en gevraagd wordt. Zij ontvangen stimulans, ondersteuning en structuur bij het realiseren van de doelstellingen van ons onderwijs;
 • stimuleert leerlingen, daarbij rekening houdend met hun mogelijkheden, door op positieve wijze hoge verwachtingen uit te spreken. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderd;
 • bevordert de individuele èn de sociale ontwikkeling van leerlingen. Initiatieven van leerlingen met dit doel, ook op het gebied van culturele en sportieve activiteiten, worden ondersteund.

Visie op leren

Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Docenten streven ernaar om leeractiviteiten aan te bieden die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de wijze waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat de leerling zich eigenaar van het leerproces voelt. De docent is inspirator en regisseur van het leerproces. Centrale vraag bij het voorbereiden van een leeractiviteit is: wat gaan de leerlingen doen en wat leren ze ervan?

Kenmerken van ons onderwijsaanbod

Het Christelijk Lyceum Zeist wil een lerende gemeenschap zijn, waarin allen (leerlingen, docenten en overige medewerkers) bereid zijn actief en reflexief aan de eigen ontwikkeling te werken, in het besef dat hierbij fouten gemaakt kunnen worden. Fouten maken (en daarvan leren) zien wij als onderdeel van het leerproces in onze school. Vanuit de traditie van de school wil het Christelijk Lyceum Zeist de leerling naast een standaardpakket nog iets meer meegeven. Stichting Steun Christelijk onderwijs Zeist ondersteunt de school om dit te realiseren. Wij willen leerlingen uitdagen zich te ontplooien in de breedte en in de diepte, zodat hun kennisbasis ertoe zal bijdragen dat zij zich ontwikkelen tot betrokken, empathische en kritische cultuurdragers.

Wij leggen daarom in ons onderwijs de volgende belangrijke accenten.

 • Diepgang: wij dagen leerlingen uit, te reflecteren op levensbeschouwelijke thema’s.
 • Aandacht voor “transfer”: leerlingen kunnen kennis en vaardigheden in samenhang en in een steeds wisselende context hanteren. De leerstof sluit waar mogelijk aan op de leefwereld van leerlingen en nodigt uit tot kritische reflectie en tot creatief denken en handelen.
 • Samenhang en kwaliteit: wij streven ernaar, leerlingen de samenhang tussen de verschillende vakgebieden te laten ervaren. Wij bewaken de kwaliteit van de afzonderlijke vakdisciplines.
 • Actieve bevordering van communicatieve vaardigheden: het uitdrukken van gevoelens en gedachten in taal en in diverse kunstvormen vormen een integraal deel van ons onderwijs. Daarnaast streven we naar een effectieve inzet van ict bij het realiseren van onze onderwijsdoelen.
 • Internationalisering: in ons onderwijs bereiden we de leerlingen nadrukkelijk voor op een groeiende mondiale samenwerking. Meertaligheid is hiertoe een belangrijk middel in het onderwijs op school en bij externe contacten.
 • Sport en beweging: sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mensen. Bewegingsonderwijs heeft dus een volwaardige plaats op onze school.