Ouderraad

Waarom een ouderraad?

Ouders willen graag betrokken zijn bij de school waar hun kind onderwijs volgt. Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) vindt het belangrijk dat ouders of verzorgers meedenken en meepraten over de gang van zaken op school. De Ouderraad (OR) is de schakel tussen ouders van alle leerlingen en de school.

Visie
De OR vindt het belangrijk dat kinderen zich op het CLZ veilig voelen en dat zij het klimaat op school als prettig ervaren en met plezier naar school gaan. Het CLZ draagt een medeverantwoordelijkheid in het realiseren van deze en andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs krijgen en goede (studie) resultaten behalen.

Missie
De OR draagt op een constructieve wijze bij aan de gestelde doelen in het schoolplan als ook aan de eigen geformuleerde speerpunten, zodat voor leerlingen, leraren en ouders een prettige en productieve sfeer en een goede kwaliteit van het onderwijs is geborgd.

Contact met de Ouderraad via:

Wat doet de Ouderraad?

De OR denkt en praat mee over de continue verbetering van het functioneren van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Voor de schoolleiding is de OR een klankbord bij de voorbereiding en uitvoering van zaken die leerlingen en ouders aangaan. Bovendien nemen twee ouders uit de OR tevens zitting in de Medezeggenschapsraad (MR).

De OR geeft advies en onderhoudt  de communicatie tussen 1) ouders, 2) schoolleiding /docenten en 3) leerlingen.

Welke onderwerpen komen aan bod?
De OR vervult een proactieve rol bij het kritisch volgen van de school en het informeren van de ouders daarover. Ieder schooljaar benoemt de OR een aantal speerpunten. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn deze:

  • Communicatie naar ouders
  • De kwaliteit van het onderwijs
  • Zorg en normen en waarden op het CLZ

Maar ook andere onderwerpen staan op de agenda bijvoorbeeld: maatschappelijke stages, onderwijstijd, uitval van lessen, (examen)resultaten, verandering in het leerlingenaantal, overgangsnormen, informatievoorziening aan de ouders, excursies en de ouderbijdragen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Uw mening ergens over kwijt? Zaken onder onze aandacht brengen met betrekking tot besproken onderwerpen? Of onderwerpen onder onze aandacht brengen die niet besproken zijn?

Mail ons!

Ouderraad@clz.nl

 

 

Communicatie ouderraad en schoolleiding

Voor de formele communicatie met de schoolleiding worden een viertal vergaderingen per jaar belegd. De OR formuleert hiervoor agendapunten, vragen en gespreksonderwerpen over nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten. De vergaderingen met de schoolleiding verlopen constructief en in een goede open sfeer.

Communicatie met de ouders
De OR communiceert met ouders via e-mails en  de website van de school. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond die aansluit bij actuele thema’s voor ouders. Om op de hoogte te blijven over wat er leeft onder ouders, bezoekt de OR o.a. de klankbordavonden. Ook kunnen de ouders de ouderraad mailen via ouderraad@clz.nl

Leden ouderraad

Voorzitter: Marjo Zonnevylle
Secretaris: Hans Veldman
Oudergeleding in de MR: Ester Beerepoot en Erwin van Essen
Overige leden: Abdel Hachohouchi, Angelique Karelse, Mark Noorman, Ragna Hollander en Taco de Lange

Vergaderdata

10 september
5 oktober ( met rector)
3 november
7 december
7 januari (met rector)
11 februari
15 maart
8 april (met rector)
12 mei
10 juni (met rector)