Filmpje gemaakt door leerlingen uit 6-vwo bij het hoofdstuk biochemie voor het vak scheikunde.

[Lees meer…]

Laptoponderwijs op het CLZ: Een impressie gemaakt door de iHelps.

[Lees meer…]

Visie op onderwijs en het gebruik van ict

Visie op leren
Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis.
Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Kennis, creativiteit en samenwerking vormen de bouwstenen van onze visie op onderwijs en leren.
Docenten streven ernaar om leeractiviteiten aan te bieden die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat de leerling zich eigenaar van het leerproces voelt. De docent is als inspirator en regisseur de spil van het leerproces, en stelt als centrale vraag bij het voorbereiden van een leeractiviteit: wat gaan de leerlingen doen en wat leren ze ervan?

Visie op leren en het gebruik van ict
Mensen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven omgeving leven,waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en waarin snelle veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van mensen een scala aan elementaire ict-, en media-vaardigheden.

Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Daarmee sluit het onderwijs aan op veranderende maatschappelijke en economische context en proberen we vorm te geven aan de missie van de school, kort gezegd: aan het geven van uitdagend, aantrekkelijk en effectief onderwijs.

Leerlingen hebben verschillende leerstijlen, en verschillen qua tempo en leerstrategie. M.b.v. ICT kunnen leerlingen, binnen de door de docent aangegeven kaders, hun eigen leertrajecten uitstippelen.
Voor leerlingen met bepaalde leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) biedt ICT een groot scala aan remediërende programma’s, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om maatwerk te bieden.

Er blijft in ons onderwijs nadrukkelijk aandacht voor de C van Communicatie: bij gebruik van ICT is het noodzakelijk om expliciet aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe verzorgen we Leefstijllessen in het mentoruur, maar ook van vakdocenten zal gevraagd worden om te bewaken dat leerlingen op een constructieve manier met elkaar samenwerken.

De rol van de docent
De docent vervult als professional een sleutelrol bij het realiseren van het rendement van het onderwijs. Binnen het gehele pakket aan leermiddelen, dat de docent ten dienste staat speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Een docent die in staat is ICT op een juiste manier in te zetten bij het lesgeven, kan er voor zorgen dat de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs verbeteren. Met de integratie van computers en laptops in het onderwijs wordt de docent uitgedaagd de wijze van instructie aan te passen aan deze verandering. Per vakgebied bepaalt de docent in welke mate digitalisering en het gebruik van ICT bijdragen aan het rendement van het onderwijs.
Daarbij wordt door elke professionele docent rekening gehouden met een belangrijk ervaringsgegeven: afwisseling is de belangrijkste randvoorwaarde voor interessante lessen, want monotone lessen die in hoge mate voorspelbaar zijn, leiden gegarandeerd tot aandachtsverlies. De inzet van technologie kan bijdragen aan deze afwisseling. De school daagt de docenten uit zich te blijven ontwikkelen en goed te blijven kijken naar de leerlingen van vandaag met het oog op de ontwikkelingen van morgen.

De rol van leidinggevenden en onderwijsondersteuners
De leidinggevenden en onderwijsondersteuners dienen op het gebied van ICT-toepassingen de randvoorwaarden te creëren en te onderhouden die het de docenten leraren mogelijk maken de talenten van elke leerling maximaal te laten renderen. De ambitie is het verzorgen van onderwijs dat aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling, met grote aandacht voor het ontwikkelen van de eigen talenten.

Missie en visie

Het CLZ is een open pluriforme school voor voortgezet onderwijs en staat sinds de oprichting in 1909 in nauwe verbondenheid met de christelijke traditie.

In ons onderwijs staat het leren van de leerling centraal. Daarbij zoeken we naar een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning.

Van leerlingen wordt in schoolverband verwacht dat zij zich inspannen om de gaven van hart, hoofd en handen naar vermogen te ontwikkelen en dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling nemen.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij de leerlingen hiertoe motiveren en op een constructieve wijze ondersteuning bieden. Op die manier willen wij als schoolgemeenschap een onderwijssituatie creëren die uitdagend, aantrekkelijk en effectief is.


Visie op onderwijs en leren

Pedagogische visie
Wij gaan er op onze school van uit dat drie basisbehoeften bij het leerproces van belang zijn. Leerlingen hebben er behoefte aan:

 • zich veilig te voelen binnen een groep, door positieve contacten met medeleerlingen en docenten, in de omgang en in leersituaties  (relatie);
 • te ontdekken dat ze in staat zijn, hun kennis en vaardigheden te vergroten (competentie);
 • te leren om zelfstandig bepaalde taken uit te voeren en te laten zien waartoe ze in staat zijn (autonomie).

Wij nemen bij ons onderwijs aan dat jonge mensen van nature gemotiveerd zijn de mogelijkheden die zij hebben, te ontwikkelen. We gaan ervan uit, dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Individuele verschillen in talenten en leerstijlen vormen een (belangrijk) vertrekpunt in ons onderwijs.

 

Het Christelijk Lyceum Zeist als schoolgemeenschap:

 • biedt leerlingen een veilig pedagogisch klimaat. Hierin is duidelijk en wordt duidelijk gemaakt wat er van leerlingen verwacht en gevraagd wordt. Zij ontvangen stimulans, ondersteuning en structuur bij het realiseren van de doelstellingen van ons onderwijs;
 • stimuleert leerlingen, daarbij rekening houdend met hun mogelijkheden, door op positieve wijze hoge verwachtingen uit te spreken. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderd;
 • bevordert de individuele èn de sociale ontwikkeling van leerlingen. Initiatieven van leerlingen met dit doel, ook op het gebied van culturele en sportieve activiteiten, worden ondersteund.

Visie op leren
Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis.
Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven.
Docenten streven ernaar om leeractiviteiten aan te bieden die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de wijze waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt.
Wij streven ernaar dat de leerling zich eigenaar van het leerproces voelt. De docent is inspirator en regisseur van het leerproces. Centrale vraag bij het voorbereiden van een leeractiviteit is: wat gaan de leerlingen doen en wat leren ze ervan?


Kenmerken van ons onderwijsaanbod.
Het Christelijk Lyceum Zeist wil een lerende gemeenschap zijn, waarin allen (leerlingen, docenten en overige medewerkers) bereid zijn actief en reflexief aan de eigen ontwikkeling te werken, in het besef dat hierbij fouten gemaakt kunnen worden. Fouten maken (en daarvan leren) zien wij als onderdeel van het leerproces in onze school.
Vanuit de traditie van de school wil het Christelijk Lyceum Zeist de leerling naast een standaardpakket nog iets meer meegeven. Wij willen leerlingen uitdagen zich te ontplooien in de breedte en in de diepte, zodat hun kennisbasis ertoe zal bijdragen dat zij zich ontwikkelen tot betrokken, empathische en kritische cultuurdragers.

Wij leggen daarom in ons onderwijs de volgende belangrijke accenten.

 • Diepgang: wij dagen leerlingen uit, te reflecteren op levensbeschouwelijke thema’s.
 • Aandacht voor “transfer”: leerlingen kunnen kennis en vaardigheden in samenhang en in een steeds wisselende context hanteren. De leerstof sluit waar mogelijk aan op de leefwereld van leerlingen en nodigt uit tot kritische reflectie en tot creatief denken en handelen.
 • Samenhang en kwaliteit: wij streven ernaar, leerlingen de samenhang tussen de verschillende vakgebieden te laten ervaren. Wij bewaken de kwaliteit van de afzonderlijke vakdisciplines.
 • Actieve bevordering van communicatieve vaardigheden: het uitdrukken van gevoelens en gedachten in taal en in diverse kunstvormen vormen een integraal deel van ons onderwijs. Daarnaast streven we naar een effectieve inzet van ict bij het realiseren van onze onderwijsdoelen.
 • Internationalisering: in ons onderwijs bereiden we de leerlingen nadrukkelijk voor op een groeiende mondiale samenwerking. Meertaligheid is hiertoe een belangrijk middel in het onderwijs op school en bij externe contacten.
 • Sport en beweging: sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mensen. Bewegingsonderwijs heeft dus een volwaardige plaats op onze school.