CLZ MacBook Service- en Supportdekking

Het Christelijk Lyceum Zeist biedt een uitgebreide service- en supportdekking aan op de MacBooks om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

De dekking heeft betrekking op de MacBooks die door een externe partij (de firma Luc0tronics) in samenspraak met CLZ geleverd zijn waarvan de serienummers door CLZ geadministreerd zijn. Elke MacBook draagt een uniek serienummer die tevens op bijgeleverde factuur bekend is. De dekking geldt voor de MacBook, exclusief accessoires, exclusief software.

Dekkingsperiode

De Macbook is gedekt voor een aaneengesloten periode van 48 maanden na levering. De dekking eindigt automatisch zonder berichtgeving na 48 maanden en/of ingeval van diefstal en/of in geval dat gebruiker CLZ verlaat.

Wat is precies gedekt?

De technische functionaliteit van de hardware van de MacBook. Spontane defecten aan de MacBook die noch verwijtbaar noch veroorzaakt zijn door de gebruiker of derde partij ,worden kosteloos gerepareerd door medewerkers van CLZ of een door CLZ geselecteerde externe partij. De afhandeling van de door fabrikant geboden garantie wordt verzorgt door CLZ.

Wat valt buiten de dekking?

De dekking geldt niet:

 1. voor verbruiksonderdelen, zoals de oplader, accu, scharnieren of beschermlagen die door de tijd heen aan slijtage onderhevig zijn of gebreken die te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van de MacBook, tenzij het defect te wijten is aan een productiefout;
 2. bij fysieke en cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken onderdelen van de MacBook, tenzij het defect te wijten is aan een productiefout;
 3. bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een component, onderdeel of product van een derde die niet voldoet aan de productspecificaties van de fabrikant;
 4. bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met vloeistoffen, brand, aardbeving of andere externe oorzaak;
 5. bij schade die is ontstaan door de MacBook niet te gebruiken conform de gebruikshandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen zoals gedragscodes;
 6. schade die is ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen bevoegde medewerker is van CLZ of door iemand of een bedrijf die geen opdracht daartoe heeft gekregen van CLZ;
 7. voor een MacBook waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 8. voor een MacBook waarvan autoriteiten informatie verlenen dat het gestolen is;
 9. als gebruiker met een wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegden toegang tot de MacBook te ontzeggen niet kan uitschakelen en gebruiker niet kan aantonen dat hij/zij de bevoegde gebruiker van de MacBook is.

Verantwoordelijkheden gebruiker

De MacBook is in staat om softwareprogramma’s, data en andere informatie op te slaan. Gebruiker dient periodiek back-upkopieën te maken van de gegevens die op de MacBook zijn opgeslagen teneinde de inhoud te beschermen en als voorzorgsmaatregel voor mogelijke operationele storingen. Voordat gebruiker de MacBook voor serviceondersteuning aanbiedt, dient gebruiker een back-up te maken van het materiaal dat op de MacBook is opgeslagen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op de MacBook is opgeslagen, kan tijdens service worden verwijderd, vervangen en/of worden geformatteerd.

Bescherming MacBook

Door CLZ wordt bij levering van de MacBook een kosteloze beschermhoes uitgereikt. Deze dient gedurende de looptijd van de servicedekking gebruikt te worden om de MacBook te beschermen. Indien gebruiker de beschermhoes niet gebruikt, is CLZ bevoegd zich te onthouden van service en support.

Diefstal of vermissing van de MacBook

Van belang is uiteraard dat elke leerling zijn/haar MacBook goed beheert en niet uit het oog verliest of veilig opbergt in een kluis of afgesloten ruimte. Mocht onverhoopt de MacBook gestolen of vermist zijn, dient de gebruiker dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Administratie en de ICT-servicedesk in de school. Er dient ook aangifte bij de politie te worden gedaan.

Bij diefstal of vermissing dient gebruiker een nieuwe MacBook op eigen kosten aan te schaffen. De schade kan gebruiker eventueel zelf verhalen bij een inboedel/ diefstalverzekering.

Hoe te handelen voor een serviceverzoek?

In geval van een defect, gebrek of storing aan de MacBook dient gebruiker de MacBook zo spoedig mogelijk in te leveren bij de ICT-servicedesk van CLZ. Gebruiker dient het defect, gebrek of storing zo duidelijk mogelijk te omschrijven en zijn/haar ID-nummer en desgevraagd zijn/haar wachtwoord te vermelden. Indien het defect, gebrek of storing niet direct verholpen kan worden, zal de MacBook voor onderzoek en reparatie worden ingenomen.

Procedure afhandeling serviceverzoek CLZ

CLZ zal de service zo spoedig mogelijk (laten) uitvoeren. In eerste instantie wordt het defect, gebrek of storing onderzocht.

 1. Als het probleem binnen de servicedekking valt: zal CLZ naar eigen inzicht het volgende (laten) uitvoeren:
  • reparatie van de MacBook waarbij nieuwe of gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen;
  • Indien de service niet in afzienbare tijd uitgevoerd kan worden en/of de gebruiker heeft direct een andere MacBook voor het onderwijs nodig, zal CLZ een MacBook in bruikleen ter beschikking stellen.
 2. Als het probleem buiten de servicedekking valt, (zoals o.a. vochtschade, valschade, fysieke en cosmetische schade als wel een gebroken display): zal een onafhankelijk reparatiebedrijf in opdracht van CLZ kosteloos een prijsopgaaf voor reparatie en/of schadeofferte aan de gebruiker presenteren.
  • Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, is dit service- reparatiebedrijf door CLZ geselecteerd om de reparatieduur zo kort mogelijk te houden.
  • De reparatiekosten komen ten laste van de gebruiker. De gepresenteerde schadeofferte kan voor een verzekeringsclaim worden gebruikt, bij o.a. een schade/inboedel/W.A.-verzekering.

Gedurende het reparatieproces via de ICT-servicedesk en dit geselecteerde bedrijf biedt CLZ de gebruiker een leenMacBook aan voor een periode van maximaal 4 weken., tenzij door een ICT-medewerker van CLZ anders bepaald wordt. Voor elke week na de periode van 4 weken dat gebruiker de leenMacBook nog in gebruik heeft, zal door CLZ 25 euro per week in rekening worden gebracht ten laste van de gebruiker.

Nadat de service op MacBook voltooid is, krijgt de gebruiker per email melding dat hij/zij de MacBook weer kan ophalen bij de ICT-servicedesk van CLZ.

Voorwaarden betreft een leenMacBook

Gebruiker heeft geen recht op een leenMacBook indien gebruiker zijn/haar MacBook niet bij de ICT-servicedesk van CLZ heeft ingeleverd. In geval van verlies van de leenMacBook, is gebruiker verplicht de dagwaarde van de MacBook te vergoeden. In geval van incidentele/oorzakelijke schade aan de leenMacBook, is gebruiker verplicht de reparatiekosten te vergoeden.

Disclaimer in verband met gegevens

CLZ wijst elke verklaring en/of claim van de hand dat CLZ in staat is om binnen de service MacBooks te repareren of te vervangen zonder risico tot en/of verlies ten aanzien van informatie en/of data die op de MacBook zijn opgeslagen (in de praktijk is het gelukkig nog nooit voorgekomen).

Algemeen

CLZ behoudt zich het recht op wijzigingen in de aangeboden dekking door te voeren.