ABC/online voor klas 1, 2, 3H, 3V vanaf 3 juni

Zeist, 27 mei 2020

Betreft: gang van zaken vanaf 3 juni

Geachte ouders, verzorgers

We zijn verheugd, dat de komende tijd een stap gezet kan worden het onderwijs op onze school zoveel mogelijk te hervatten. Met deze brief informeren we u op welke wijze de school op 3 juni a.s. het onderwijs aan onze leerlingen zal open stellen. Daarbij heeft de school zich te houden aan het zogenaamde landelijke protocol Opstart Voortgezet Onderwijs.

Als kern van het het protocol geldt het volgende:

Er moet tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan

zijn. Alle leerlingen gaan (gespreid dus) naar school. Ook om de druk op de publieke ruimte te beperken is het belangrijk dat niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school gaan.

 Een en ander betekent, dat het onderwijs grotendeels gebaseerd blijft op de online lessen zoals die de afgelopen weken gegeven zijn. Daarbij gelden per leerjaar de volgende regelingen.

Voor de leerjaren 1, 2 en 3, met uitzondering van 3-vmbo.

Deze klassen verdelen we in A-, B-, en C-groepen die elk op een vaste dag op school onder begeleiding de lessen zullen volgen in een vast lokaal. Deze regeling geldt tot en met vrijdag 3 juli.

De leerlingen volgen daarbij in principe in een eigen lokaal het online-onderwijs, zoals dat de laatste tijd het geval was, volgens een vast rooster. De lestijden staan onderaan deze brief nog eens vermeld. De leerlingen dienen 15 minuten voor aanvang van hun eerste lesuur op school te zijn, zodat zij via een aangepaste route naar hun lokaal kunnen worden geleid. Wie zit in welke groep en op welke dag wordt welke groep verwacht? Hierover krijgen de leerlingen vandaag een rooster toegezonden door de onderwijsassistenten mw. Van Zwetselaar of mw. Visser.

Voor de voorexamenklassen (3-vmbo, 4-havo en 5-vwo)

De leerlingen uit de voorexamenklassen volgen tot en met 26 juni het onderwijs vanuit huis. Vanaf 29 juni tot en met 10 juli zal voor de voorexamenklassen op aangepaste schaal toetsing plaatsvinden. Daarover worden zij de komende weken geïnformeerd.

Voor de klassen 4-vwo

De leerlingen in 4-vwo volgen tot en met 3 juli als vaste praktijk het onderwijs vanuit huis.

Verder nog ter attentie:

  1. Ouders wordt verzocht leerlingen die i.v.m. ziekte of medische afspraak geen lessen kunnen volgen als vanouds via telefoon te melden bij receptie (030-692 48 20).
  2. Leerlingen die buiten de 8 km wonen en voor vervoer aangewezen zijn op het Openbaar Vervoer melden zich bij het secretariaat van de school (m.engel@clz.nl) en vermelden daarbij naam, postcode en opstaphalte. De school neemt dan contact op met de vervoersmaatschappij.

 Op bovenstaande wijze probeert de school binnen de vrij strenge richtlijnen die voor ons gelden, handen en voeten te geven aan de noodzaak de school weer open te stellen en het fysieke onderwijs stapsgewijs nog voor de zomervakantie te hervatten. We zijn ons ervan bewust, dat deze wijze van opstart in het bijzonder juist een sociaal aspect heeft. Na de zomer hopen we, al dan niet in ABC-vorm, het onderwijs weer te kunnen organiseren rondom de fysieke aanwezigheid van de eigen docent.

Met vriendelijke groet,

R.M. Bijeman,
rector