Reglement bruikleen leermiddelen

In aanmerking nemende dat:
– De school van de CVO Groep aan de leerlingen ten behoeve van het onderwijs gratis leermiddelen ter beschikking stelt.
– Onder gratis leermiddelen wordt verstaan de schoolboeken en bij behorende digitale leermiddelen zoals in de WVO artikel 6e bedoeld.
– Dit bruikleensysteem alleen kan functioneren als de leerlingen zorgvuldig met het beschikbaar gestelde materiaal omgaan en het tijdig en in goede staat weer inleveren.
– De school van de CVO Groep daarom de navolgende voorwaarden aan het de uitleen stelt.

Leerling en diens ouders / verzorgers worden geacht de volgende voorwaarden te accepteren:
Artikel 1
1. Dit reglement geldt tot en met schooljaar 2020-2021.
2. Op grond van dit reglement zal een school van de CVO Groep het voor dat schooljaar voorgeschreven leermiddelenpakket op de betreffende school in bruikleen geven aan de leerling.
3. Voor zover het leermiddelenpakket mede een of meer CD-roms of andere software(-dragers) bevat, omvat het reglement een individueel gebruiksrecht voor de enkele duur van dat schooljaar.
4. Voor zover het leermiddel een licentie betreft, geldt dat deze licentie persoonsgebonden is. De leerling mag deze niet doorgeven aan een andere persoon.
Artikel 2
1. Voor aanvang van een nieuw schooljaar informeert de school de leerlingen en/of de ouders/verzorgers wanneer en op welke wijze het leermiddelenpakket aan de leerling beschikbaar wordt gesteld.
2. De ouder / verzorger controleert de leermiddelen na ontvangst door de leerling op volledigheid en beschadigingen. Bij beschadigingen of ontbrekende titels meldt de ouder / verzorger dit binnen één week na ontvangst van het leermiddelenpakket schriftelijk of per mailbericht aan de administratie van de school. Bij niet-tijdige melding wordt het leermiddelenpakket geacht compleet en onbeschadigd te zijn uitgeleend.
3. De leerling levert het leermiddelenpakket aan het einde van het desbetreffende schooljaar compleet en onbeschadigd in op de door de school aangegeven datum. In geval van eventuele herexamens of extra studie kunnen leerling en school in onderling overleg voor delen van het leermiddelenpakket een andere inleverdatum overeenkomen.
4. Een school van de CVO Groep heeft tot één week na inname van het leermiddelenpakket het recht om de ouder / verzorger aan te spreken op incompleetheid of schade, en uit dien hoofde vergoeding als genoemd in artikel 3.2 te verlangen onder overlegging van het incomplete en/of beschadigde leermiddelenpakket.
5. Bij niet-tijdige inlevering is de ouder / verzorger, onverminderd eventuele schadeplichtigheid, een bedrag van € 25,- administratiekosten verschuldigd.
Artikel 3
1. Ouder / verzorger ziet er op toe dat de leerling zorgvuldig met de door de school verstrekte leermiddelen om gaat. Dit laatste houdt onder meer in dat de leerboeken deugdelijk gekaft zijn, dat de boeken op een deugdelijke wijze worden vervoerd, en dat in de door de school verstrekte boeken niet geschreven wordt. Tevens houdt dit in dat de ter beschikking gestelde software niet gekopieerd of aan een derde beschikbaar wordt gesteld.
2. In geval van verlies of beschadiging van één of meer werken uit het leermiddelenpakket ten gevolge van onzorgvuldig gebruik, is ouder / verzorger verplicht de dagwaarde van die werken te vergoeden. Bij schending van het individuele gebruiksrecht van de software is ouder / verzorger jegens de CVO Groep verplicht tot volledige schadevergoeding, met inbegrip van de eventueel door de CVO Groep verschuldigde boetes en dergelijke.
3. Onverminderd bovengenoemde vergoedingsplicht, is de rector / directeur van de school gerechtigd, in geval van herhaald onzorgvuldig gebruik door de leerling, onmiddellijke teruggave van het gehele leermiddelenpakket te verlangen.