Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage op het CLZ

Vanaf schooljaar 2011-2012 was het voor alle scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht om minimaal 30 uur maatschappelijke stage (MaS) te lopen gedurende hun schoolloopbaan. In 2015 is die verplichting vervallen. Maar alle scholen in Zeist hebben besloten om toch met de maatschappelijke stage door te gaan: deze maakt dus een verplicht onderdeel uit van het onderwijs op CLZ. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een leven als deelnemers aan de participatiesamenleving, waarin vrijwilligerswerk bijdraagt aan de kwaliteit van ons collectieve bestaan, en waarin bijvoorbeeld een periode van ‘mantelzorg’ in ieders leven kan voorkomen.

Onze leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Dat kan in de vorm van de organisatie van een wijkfeest, computercursus voor ouderen of het opknappen van een stuk bos of park. De MaS sluit goed aan bij de missie en visie van CLZ, waarin gesteld wordt dat van leerlingen in schoolverband wordt verwacht dat zij zich inspannen om de gaven van hart, hoofd en handen naar vermogen te ontwikkelen, en dat de school zich ten doel stelt de individuele èn de sociale ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Op het Christelijk Lyceum Zeist is ervoor gekozen de stage in de eerste drie leerjaren te laten plaatsvinden. Sinds schooljaar 2011-12 ziet het programma er als volgt uit.

  • De klassen 1TH hebben als het enigszins kan tijdens een reguliere schooldag een klassikale dagstage onder leiding van hun mentor. Omdat ook een sponsorloop (of schaatsdag) ten behoeve van een ‘goed doel’ deel uit uitmaakt van de MaS, realiseren deze leerlingen in hun eerste leerjaar 10 uur MaS. In het tweede leerjaar doen zij 20 uur een zgn. lintstage. Totaal dus 30 uur MaS.
  • De leerlingen in Havo en VWO doen in leerjaar 2 en 3 buiten de reguliere lestijden individueel een lintstage van 20 uur per jaar, totaal 40 klokuren MaS. De lintstage kan op meerdere adressen plaats vinden (bijvoorbeeld 10 uur op het ene adres en 30 uur op een ander adres).

Stageplaats zoeken

Om te voorkomen dat de leerlingen van alle scholen voor voortgezet onderwijs (v.o.) in de regio Zeist/Bilhoven/Heuvelrug zich individueel richten tot de aanbieders van maatschappelijke stages, is er door het v.o. voor gekozen om de welzijnsorganisatie Meander Omnium de coördinatie te laten uitvoeren. Een medewerker van Meander Omnium is regelmatig op school om als stagemakelaar de mentoren te instrueren en de leerlingen te helpen bij het vinden van een stageplaats. Tevens is het mogelijk dat de leerling in het eigen netwerk een stageplaats zoekt.  De welzijnsorganisatie Meander Omnium heeft ‘Stagerage’ aangekocht, waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Leerlingen kunnen via Stagerage digitaal intekenen op stageplaatsen en de mentor kan de plaats toekennen. Na toestemming mogen de leerlingen contact leggen en kan de stage beginnen.

Duur van de stage

CLZ heeft ervoor gekozen om de leerlingen een MaS van 40 uur (20 per leerjaar) te laten uitvoeren. Wij vinden een stage van 30 uur (15 uur per jaar) te kort om wezenlijk effect te hebben. En meer dan 20 uur per jaar is te belastend met het oog op ons veeleisende onderwijsprogramma.

Dagstage in 1TH

Er is gekozen voor een (begeleide, klassikale) dagstage in alleen de brugklassen TH, omdat zij een kortere schoolloopbaan hebben (het VMBO duurt slechts vier jaar), en wij hen zoveel mogelijk ervaringen mee willen geven in die jaren. In sommige gevallen zijn VMBO-leerlingen minder zelfstandig, en hebben wat meer begeleiding nodig bij het vinden van stageplaatsen. Daarom denken we hen goed voor te bereiden door in de eerste klas een dagstage aan te bieden. Dit is evenwel afhankelijk van de mogelijkheden die zich in de regio voordoen.

Lintstage

De redenen dat we de MaS in klas 2 en 3 buiten de lestijd, als lintstage, laten uitvoeren zijn als volgt.

  • De intentie van vrijwilligerswerk is (ook) dat je ‘iets extra’s’ doet voor een ander. Je ‘offert’ iets (vrije tijd) om daarmee bij te dragen aan een betere wereld. Als leerlingen de MaS tijdens lestijd (i.p.v. gewone lessen) doen, is het alleen maar ‘leuk’: ze vinden ‘de school uit gaan voor MaS’ natuurlijk leuker dan gewoon les op school.
  • Het curriculum van Nederlandse scholen is pittig. Als we de leerlingen voor 30 uur MaS aan de reguliere lessen zouden onttrekken, missen ze die broodnodige lesuren. CLZ heeft het streven naar kennis en excellentie hoog in haar vaandel staan, en een consequentie is dan: MaS buiten lestijd.
  • Het is nagenoeg onmogelijk om alle leerlingen van een leerjaar in één week gelijktijdig onder te brengen op stageadressen. Om het ‘klas voor klas’ te doen is te belastend voor de schoolorganisatie. Hoe minder scholen een blokstage doen, des groter de kans dat het lukt om een stageplek te vinden voor alle leerlingen in onze regio.
  • Bij de keuze voor een blokstage is een bijkomend bezwaar dat, door het geringe aanbod van stageplaatsen onder schooltijd, leerlingen vaak niet op hun eerste, tweede of derde keuze stageplaats terecht komen, maar op hun vierde keuze, hetgeen hun motivatie niet ten goede komt.
  • Leerlingen zijn bij een lintstage vrij in het kiezen van een tijdstip: in weekenden, tijdens vakanties of na afloop van hun lesdag.

Voorbereiding op de stage

De leerlingen worden in de mentorlessen voorbereid op de stage. Zij krijgen instructie over de omgang met ‘Stagerage’, over hoe te solliciteren naar een stageplaats en over de verantwoording van hun activiteiten binnen ‘Stagerage’.

Contact school-stageplek

In principe is er geen rechtstreeks contact tussen de school en de stagebieder. Per jaar worden ca. 3 leerlingen per klas op hun stageplek bezocht door een personeelslid van de school, waarbij de keuze willekeurig is. Als zich problemen voordoen, kan de stagebieder contact opnemen met onze stagecoördinatoren, de heer Huiberts (h.huiberts@clz.nl) voor klas 1 en 2 en met mevrouw Cuypers (f.cuypers@clz.nl) voor klas 3.

Afronding stage

De leerlingen moeten tijdens het verloop van hun stage de opdrachten laten aftekenen door hun mentor. De stagebegeleider op de stageplek vult een evaluatieformulier in. Op het vierde rapport staat een beoordeling van de maatschappelijke stage (o – v – g). Als de leerlingen voldoen aan het aantal gestelde uren en aan de opdrachten dan ontvangen zij een certificaat maatschappelijke stage. De Algemene Bevorderingsregels van het CLZ stellen “Voorwaarde voor bevordering is dat een leerling aan alle vereisten voor het schooljaar (werkstukken, opdrachten, Maatschappelijke Stage) heeft voldaan.”

Als bij de start van de laatste toetsweek (juni) nog niet aan de MaS-verplichting is voldaan, is de leerling verplicht om de laatste tien schooldagen op school te komen om aan zijn MaS-verplichting voor dat schooljaar te voldoen.

Zeist, februari 2018