Schoolverzekeringen

De scholen van de CVO Groep Zuidoost Utrecht zijn verzekerd bij Raetsheren van Orde via Verus, de belangenorganisatie voor protestant-christelijk en katholiek onderwijs. Voor wat betreft de leerlingen zijn twee verzekeringen van belang:
 • schoolongevallenverzekering
 • reisverzekering.

Schoolongevallenverzekering
Gedurende de aanwezigheid op school kunnen zich voorvallen voordoen -met lichamelijk letsel tot gevolg -die niet aan onrechtmatige gedragingen van de school zijn te wijten en dus niet door de school vergoed behoeven te worden. Om discussie hierover te voorkomen heeft de scholengroep een schoolongevallenverzekering afgesloten ter dekking van de financiële gevolgen van ongevallen in en om de school ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.
Onze verzekeraar verstaat onder een ongeval een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend onmiddellijk op hem inwerkend geweld, met als gevolg een objectief geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen (leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers, (G)MR-leden, etc.) gedurende hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde school.
Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten. De verzekering is eveneens van kracht voor leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden, inclusief de benodigde reistijd voor het komen en gaan naar de plaats waar de stagewerkzaamheden plaatsvinden. Onder voorbehoud van een correcte, volledig ingevulde en ondertekende stageovereenkomst.

Verzekerde bedragen:

 • Overlijden € 12.500,- per persoon in geval van overlijden.
 • Maximaal per persoon in geval van algehele blijvende invaliditeit € 60.000,-
 • Maximaal per persoon voor geneeskundige kosten €3.000,-
 • Maximaal per persoon voor tandheelkundige kosten €3.000,-
 • Reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers €0,19 per km met een maximum van € 100,00
 • Maximaal per persoon voor schade als gevolg van agressie en geweld € 1.500,-
  Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde maxima uitsluitend vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt.

Reisverzekering
De scholen van de scholengroep hebben een doorlopende reisverzekering. Dit is een aanvullende verzekering op de schoolongevallenverzekering. Deze verzekering biedt wereldwijd dekking voor reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de onderwijsinstelling plaatsvinden. Daaronder vallen ook wintersportreizen van de school en mits onder bevoegde begeleiding, excursies/werkweken waarin activiteiten als abseilen,
klimmen op een klimwand worden gedaan.
Het betreft hier wel een aanvullende verzekering, dat wil zeggen dat eerst aanspraak gemaakt dient te worden op de eigen ziektekosten- of reisverzekering. Pas als de schade door die verzekeraars niet wordt vergoed kan aanspraak gemaakt worden op deze reisverzekering van de scholen.
De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • medische-en tandheelkundige kosten bij ziekte
 • extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • extra kosten bij terugroeping, etc.
 • bij uitval vervoermiddel: kosten vervangend vervoermiddel
 • hulpverlening door Europeesche Hulplijn,telefoonnummer +31 (0)20 651 5777
 • reddings-en repatriëringkosten in geval van ziekte of ongeval
 • transportkosten stoffelijk overschot bij overlijden door ziekte of ongeval
 • bagage
 • schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris

Net als bij verzekeringen voor natuurlijke personen gelden ook hier maximale vergoedingen en een eigen risico per gebeurtenis. Indien buitengewone kosten moeten worden gemaakt of hulpverlening zo spoedig mogelijk noodzakelijk is dient er altijd vooraf contact opgenomen te worden met de Europeesche Hulplijn. In het geval dat de getroffene volgens medische indicatie de lessen kan blijven volgen, zijn de extra vervoerkosten in verband met medisch beheer in opgelopen letsel en het extra vervoer van huis naar school en omgekeerd meeverzekerd gedurende maximaal 10 weken, mits de schade van het opgelopen letsel onder de dekking van deze reisverzekering valt. Het eigen risico bij de hierboven beschreven verzekeringen bedraagt € 50,00. Uitgesloten dekkingen bij de hierboven genoemde verzekeringen zijn o.a.:

 • opzet
 • het deelnemen aan of plegen van een misdrijf
 • het ondernemen van een waagstuk (b.v. bungy-jumping)
 • het deelnemen aan vechtpartijen anders dan uit zelfverdediging
 • het gebruik door verzekerde van geneesmiddelen en/of bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift
 • het deelnemen aan bergexpedities en klettertochten en bergtochten zonder bevoegde gids
 • het deelnemen aan snelheidswedstrijden
 • ongevallen die gemeld worden 3 jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden

De hierboven opgenomen dekkingen en uitsluitingen hebben niet de intentie volledig te zijn. De school kan de polisvoorwaarden opvragen om een dekkende lijst van uitsluitingen te zien.