Visie op onderwijs en het gebruik van ict

Visie op leren
Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis.
Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Kennis, creativiteit en samenwerking vormen de bouwstenen van onze visie op onderwijs en leren.
Docenten streven ernaar om leeractiviteiten aan te bieden die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat de leerling zich eigenaar van het leerproces voelt. De docent is als inspirator en regisseur de spil van het leerproces, en stelt als centrale vraag bij het voorbereiden van een leeractiviteit: wat gaan de leerlingen doen en wat leren ze ervan?

Visie op leren en het gebruik van ict
Mensen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven omgeving leven,waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en waarin snelle veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van mensen een scala aan elementaire ict-, en media-vaardigheden.

Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Daarmee sluit het onderwijs aan op veranderende maatschappelijke en economische context en proberen we vorm te geven aan de missie van de school, kort gezegd: aan het geven van uitdagend, aantrekkelijk en effectief onderwijs.

Leerlingen hebben verschillende leerstijlen, en verschillen qua tempo en leerstrategie. M.b.v. ICT kunnen leerlingen, binnen de door de docent aangegeven kaders, hun eigen leertrajecten uitstippelen.
Voor leerlingen met bepaalde leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) biedt ICT een groot scala aan remediërende programma’s, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om maatwerk te bieden.

Er blijft in ons onderwijs nadrukkelijk aandacht voor de C van Communicatie: bij gebruik van ICT is het noodzakelijk om expliciet aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe verzorgen we Leefstijllessen in het mentoruur, maar ook van vakdocenten zal gevraagd worden om te bewaken dat leerlingen op een constructieve manier met elkaar samenwerken.

De rol van de docent
De docent vervult als professional een sleutelrol bij het realiseren van het rendement van het onderwijs. Binnen het gehele pakket aan leermiddelen, dat de docent ten dienste staat speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Een docent die in staat is ICT op een juiste manier in te zetten bij het lesgeven, kan er voor zorgen dat de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs verbeteren. Met de integratie van computers en laptops in het onderwijs wordt de docent uitgedaagd de wijze van instructie aan te passen aan deze verandering. Per vakgebied bepaalt de docent in welke mate digitalisering en het gebruik van ICT bijdragen aan het rendement van het onderwijs.
Daarbij wordt door elke professionele docent rekening gehouden met een belangrijk ervaringsgegeven: afwisseling is de belangrijkste randvoorwaarde voor interessante lessen, want monotone lessen die in hoge mate voorspelbaar zijn, leiden gegarandeerd tot aandachtsverlies. De inzet van technologie kan bijdragen aan deze afwisseling. De school daagt de docenten uit zich te blijven ontwikkelen en goed te blijven kijken naar de leerlingen van vandaag met het oog op de ontwikkelingen van morgen.

De rol van leidinggevenden en onderwijsondersteuners
De leidinggevenden en onderwijsondersteuners dienen op het gebied van ICT-toepassingen de randvoorwaarden te creëren en te onderhouden die het de docenten leraren mogelijk maken de talenten van elke leerling maximaal te laten renderen. De ambitie is het verzorgen van onderwijs dat aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling, met grote aandacht voor het ontwikkelen van de eigen talenten.