Autistische spectrumstoornis

Beleid en maatregelen t.a.v. Autistische spectrumstoornis (ASS)

o.a. Syndroom van Asperger, PDD-NOS

  • De leerling bij wie een autistische spectrumstoornis is vastgesteld, ontvangt van de school een zorgpas, die de gehele schoolloopbaan geldig blijft.
  • Bij het afnemen van toetsen heeft de leerling in de Onderbouw klas 1,2 en 3 recht op 20 % meer tijd dan overige leerlingen voor dezelfde toets of 20 % minder toetsvragen in dezelfde tijd als extra tijd niet mogelijk is.
  • In geval van vermindering van het aantal toetsvragen wordt vooraf aangegeven welke vragen mogen worden overgeslagen. De leerling dient vooraf te kiezen of zonder tijdverlenging de volledige toets wordt gemaakt (en beoordeeld) of de verkorte versie (met de aangepaste beoordeling).
  • De leerling met een autistische spectrumstoornis krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen ter ondersteuning.
  • Voor leerlingen met ASS wordt jaarlijks in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) opgesteld, waarin de jaarlijkse doelen worden beschreven.
  • In het opp worden specifieke aanwijzingen gegeven voor een individuele aanpak.
  • Docenten worden voorgelicht over de beste aanpak in de klas.
  • Vanaf klas 4 tot en met het examen geldt dat tijdverlenging slechts mogelijk is als er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld.
  • Een andere aanpassing kan slechts worden toegestaan voor zover daartoe in de deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.
  • De school doet van eventuele aanpassingen voor het examen voor deze leerlingen zo spoedig mogelijk melding bij de inspectie.