Ouderraad

Waarom een ouderraad?

Ouders willen graag betrokken zijn bij de school waar hun kind onderwijs volgt. Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) vindt het belangrijk dat ouders of verzorgers meedenken en meepraten over de gang van zaken op school. De Ouderraad (OR) is de schakel tussen ouders van alle leerlingen en de school.

Visie

De OR vindt het belangrijk dat kinderen zich op het CLZ veilig voelen en dat zij het klimaat op school als prettig ervaren en met plezier naar school gaan. Het CLZ draagt een medeverantwoordelijkheid in het realiseren van deze en andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs krijgen en goede (studie) resultaten behalen.

Missie

De OR draagt op een constructieve wijze bij aan de gestelde doelen in het schoolplan als ook aan de eigen geformuleerde speerpunten, zodat voor leerlingen, leraren en ouders een prettige en productieve sfeer en een goede kwaliteit van het onderwijs is geborgd.

Contact met de Ouderraad via:
– email (ouderraad@clz.nl)
– twitter (www.twitter.com/ouderraadclz)
– facebook (www.facebook.com/ouderraadclz)

Wat doet de Ouderraad?

De OR denkt en praat mee over de continue verbetering van het functioneren van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Voor de schoolleiding is de OR een klankbord bij de voorbereiding en uitvoering van zaken die leerlingen en ouders aangaan. Bovendien nemen twee ouders uit de OR tevens zitting in de Medezeggenschapsraad (MR) .

De OR geeft advies en onderhoudt  de communicatie tussen 1) ouders, 2) schoolleiding /docenten en 3) leerlingen.

Welke onderwerpen worden besproken in de Ouderraad?

De OR vervult een proactieve rol bij het kritisch volgen van de school en het informeren van de ouders daarover. Ieder schooljaar benoemt de OR een aantal speerpunten. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn deze:

  • Communicatie naar ouders
  • De kwaliteit van het onderwijs
  • Zorg en normen en waarden op het CLZ

Maar ook andere onderwerpen staan op de agenda bijvoorbeeld: maatschappelijke stages, onderwijstijd, uitval van lessen, (examen)resultaten, verandering in het leerlingenaantal, overgangsnormen, informatievoorziening aan de ouders, excursies en de ouderbijdragen.

Communicatie ouderraad en schoolleiding

Voor de formele communicatie met de schoolleiding worden een viertal vergaderingen per jaar belegd. De OR formuleert hiervoor agendapunten, vragen en gespreksonderwerpen over nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten. De vergaderingen met de schoolleiding verlopen constructief en in een goede open sfeer.

Communicatie met de ouders

De OR communiceert met ouders via e-mails en  de website van de school. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond die aansluit bij actuele thema’s voor ouders. Om op de hoogte te blijven over wat er leeft onder ouders, bezoekt de OR o.a. de klankbordavonden. Ook kunnen de ouders de ouderraad mailen via ouderraad@clz.nl

Vergaderschema schooljaar 2019-2020

12 september 2019
9 oktober 2019
11 november 2019
12 december 2019
13 januari 2020
11 februari 2020
12 maart 2020
15 april 2020
12 mei 2020
11 juni 2020

Leden ouderraad

Voorzitter: Marjo Zonnevylle
Secretaris: Hans Veldman

Oudergeleding in de MR: Ester Beerepoot en Erwin van Essen
Overige leden: Abdel Hachhouchi, Angelique Karelse,  Ineke Peeks,  Mark Noorman, Ragna Hollander en Taco de Lange

Notulen Ouderraad

Notulen ouderraad januari 2019
Notulen ouderraad december 2018
Notulen ouderraad november 2018(3)
Notulen ouderraad oktober 2018(1)

AVG: De leden van de Ouderraad hebben toestemming gegeven voor het vermelden van hun namen op deze website en in de notulen van de vergaderingen.