Gedragscode ICT Voorzieningen

Algemene CLZ Gedragscode ICT-voorzieningen (internet / e-mail / smartphone, etc.)

  1. Het is ten strengste verboden ict-apparatuur op school te misbruiken voor het maken, opvragen en verzenden van berichten of bestanden met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud;
  2. waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, geluid- of video-opnames met een discriminerende of pornografische inhoud, dan wel met een zodanige inhoud dat de gebruiker redelijkerwijze kan begrijpen dat de school zich hiermee niet kan verenigen en of betrokkenheid van de school bij dit materiaal de eer en goede naam van de school schaadt.
  3. Het is ten strengste verboden ict-voorzieningen te misbruiken voor het maken, opvragen en verzenden van berichten of bestanden met een (seksueel) intimiderende inhoud of die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld.
  4. De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste en/of onbedoelde site komen.
  5. Bij alle gebruik van e-mail of internet of andere ict-faciliteiten geldt in zijn algemeenheid dat alle medewerkers worden geacht de professionele afstand tot de leerling te handhaven.
  6. De school behoudt zich het recht voor alle beelden die op school of tijdens schoolactiviteiten worden gefotografeerd of gefilmd, te gebruiken voor publicitaire doeleinden in het belang van de school, waaronder begrepen publicatie op de website van de school.
  7. Het is elke leerling ten strengste verboden via geluids- en/of beelddragers opnames gemaakt tijdens de les buiten de les te verspreiden, zonder de nadrukkelijke toestemming van de betrokken docent.
  8. Het is elke leerling ten strengste verboden film- of foto-opnames te maken van toetsmateriaal, zonder de nadrukkelijke toestemming van de docent.
  9. Het is niet toegestaan illegaal software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor auteursrechten of licenties gelden.

 

Controle

Controle op het gebruik van de internet en e-mail faciliteiten vindt plaats in het kader van de hierboven genoemde uitgangspunten. Om deze controle te kunnen verwezenlijken wordt op het CLZ door de ICT-dienst gebruik gemaakt van content-filtering, toegangsbeperking en gebruikers-analyses. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van het draadloos netwerk. Deze controle vindt normaal gesproken plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Indien personen of een groep van personen van onrechtmatig gebruik/misbruik van de internet/ e-mail/smart-phone faciliteiten wordt verdacht, kan in uitzonderlijke gevallen gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle daarop plaatsvinden. De directie neemt hiertoe het besluit al dan niet in overleg met de plaatselijke politie.

Indien de directie kennis neemt van onwettig gebruik van de internet en e-mail faciliteiten kan de school of haar rechtsvertegenwoordiger aangifte doen bij politie of justitie. Wanneer de politie of justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om verzoekt, zullen in geval van onwettig gebruik van de internet en e-mail faciliteiten, ten einde de identiteit van de gebruiker te achterhalen, de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld.

Pestprotocol

Definitief pestprotocol 2017

 

 

Examenreglement VMBO/HAVO/VWO 2020-2021

 

Examenreglement CLZ 2020-2021

 

Protocol Luxe Verzuim

[Lees meer…]