4T/5H/6V: afsluiting examentraject

Zeist, donderdag 16 april 2020

Betreft: afsluiting examentraject

Beste examenkandidaat, beste ouder(s)/verzorger(s),

Het zijn in deze tijd bijzonder moeilijke omstandigheden, waarin we toch zo goed mogelijk het onderwijs op onze school proberen te organiseren. Alle leerlingen hebben daar natuurlijk mee te maken. Maar voor jullie als examenkandidaten geldt dat misschien nog wel het meeste.

Jullie sluiten je middelbare schooltijd af op een geheel andere manier dan gebruikelijk is. We vinden dat voor jullie heel vervelend. Maar het is helaas niet anders. Dat neemt niet weg, dat de waarde van je diploma gewoon vaststaat en dat we alle vertrouwen hebben in jullie kennis en vaardigheden, na al die jaren dat je op onze school onderwijs hebt gevolgd.

Het is nu wel belangrijk aan elkaar heel duidelijk te maken, hoe we het examentraject zo goed mogelijk gaan afsluiten. Welke afspraken zijn er en welke regelingen? Lees deze brief daarom zo nauwkeurig mogelijk. Want in deze brief informeren we je over:

 1. de afronding van de schoolexamens (inclusief extra herkansing periode 3);
 2. de aangepaste slaag-/zakregeling;
 3. de landelijke zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen);
 4. de Cum Laude regeling;
 5. de data aanmelding vervolgopleiding;
 6. de diploma-uitreiking.

Afronding schoolexamens

Voor de meivakantie wordt periode 3 van het schoolexamen afgesloten. Dat rooster is bekend. Nogmaals: als je onverhoopt niet in staat bent naar school te komen, dan melden je ouders / verzorgers je af via de receptie van de school.

Vanaf woensdag 13 mei is het resultaat van de gemaakte toetsen van periode 3 zichtbaar in SOM.

Gelet op de bijzondere omstandigheden wordt het PTA voor dit jaar uitgebreid met een extra herkansing over de toetsen uit periode 3. Binnenkort krijgen jullie een overzicht welke toetsen uit deze periode herkansbaar zijn. Examenkandidaten die gebruik willen maken van deze extra herkansing geven dat op de gebruikelijke wijze op, uiterlijk op vrijdag 15 mei voor 10.00 uur. Deze herkansingen vinden plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 mei. Daarvoor wordt je bijtijds een rooster gezonden.

Slagen of zakken

De SE-eindcijfers zijn dit jaar de maatstaf om te bepalen of je geslaagd bent of niet. Hiertoe is een nieuwe slaag-/zakregeling bekend gemaakt door het ministerie van onderwijs. Hieronder vind je de officiële regelingen voor het vmbo, de havo en het vwo.

https://www.rijksoverheid.nl/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020

https://www.rijksoverheid.nl/havo-examens-2020

https://www.rijksoverheid.nl/vwo-examens-2020

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk gebleven aan de gebruikelijke slaag-zakregeling. Let wel op de volgende punten.

 • Het eindcijfer van een vak wordt dit jaar vastgesteld op basis van de eindresultaten voor het schoolexamen.
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt uiteraard.
 • De regeling ten aanzien van de zogenaamde kernvakken (maximaal 1 vijf voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde) blijft gehandhaafd, met uitzondering van het vmbo.
 • Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Hierbij gelden de volgende afrondingsregels:
  • het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is.
  • Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.

De verzameling van alle behaalde resultaten wordt voor vrijdag 29 mei gecontroleerd en door jullie ondertekend. De vastgestelde resultaten van alle schoolexamens bepalen vervolgens op basis van de aangepaste slaag/zak regeling het eindresultaat, dat op 4 juni officieel aan jullie bekend wordt gemaakt. Dat zal dan voor de meesten van jullie geen verrassing meer zijn. Toch nemen de mentoren die dag telefonisch contact met je op over de uitslag van het examen, om je verder te informeren en, naar wij hopen, vooral ook te feliciteren! De voorlopige cijferlijst (in afwachting van de RV-toetsen) ontvangen jullie, naar het zich nu laat aanzien, per post.

Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor de slaag/zak-regeling. Wel kun je eind mei op een formulier aangeven, dat je het cijfer voor je rekentoets wel wilt toevoegen aan de cijferlijst van je diploma.

Resultaatsverbeteringstoets

Voor leerlingen die na de uitslag van alle schoolexamens op 4 juni a.s. nog niet geslaagd zijn, of die graag hun resultaten willen verbeteren, is er daarna nog een mogelijkheid voor een zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Deze mag je voor maximaal twee vakken maken. Een RV-toets kan je maken voor alle vakken waarin je examen doet, dus ook voor vakken waarin je normaal gesproken alleen SE’s maakt en geen CE.

Over de inhoud en de duur per vak van de RV-toets word je in de maand mei nader geïnformeerd.

Het cijfer voor deze RV-toetsen wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak telt ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is dan het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat hiervan lager is dan het eerder behaalde SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Als je ten gevolge van ziekte of om een andere geldige reden bent verhinderd bij de resultaatverbeteringstoets, geven we je de gelegenheid om de resultaatverbeteringstoets alsnog af te leggen op een later moment.

 • Inschrijving voor de RV-toetsen vindt plaats uiterlijk 5 juni aan de hand van een digitaal formulier, dat jullie zal worden toegezonden.
 • De resultaatverbeteringstoetsen zullen in afwachting van de op dat moment geldende RIVM restricties op school gehouden worden en wel in week 24 en 25 (8 t/m 19 juni).
 • Op 29 juni zal het resultaat van de RV-toetsen bekend worden gemaakt en daarmee dus de definitieve cijferlijst van je diploma.

Cum laude

Het is ook dit schooljaar mogelijk om op het diploma de toevoeging ‘cum laude’ te behalen. Ook hiervoor mag je gebruik maken van de resultaatsverbeteringstoetsen. Voor de bepaling van ‘cum laude’ geldt de normale regel: voor je eindcijfers gemiddeld een 8,0 of hoger en geen enkel afgerond eindcijfer lager dan een 6,0.

Aanmelding vervolgopleiding

 • De uiterste aanmelddatum voor het hbo en wo is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
 • De uiterste aanmelddatum voor het mbo is verplaatst van 1 april naar 1 mei.

Overstappen van 4-vmbo-t naar 4-havo, of van 5-havo naar 5-vwVoor de overstap van 4-vmbo naar 4-havo en van 5-havo naar 5-vwo gelden criteria waarover de decanen jullie hebben geïnformeerd. Deze criteria blijven van kracht. Daarnaast is er de mogelijkheid voor leerlingen die niet aan deze criteria voldoen schriftelijk een speciaal verzoek aan de decaan te richten met een omschrijving van je motivatie, leerhouding en de te verwachten inzet.

Diploma-uitreiking

Indien mogelijk vindt de diploma-uitreiking plaats zoals in jaarplanning staat vermeld (30 juni vmbo, 1 juli havo, 2 juli vwo). Mocht deze wijze van uitreiking niet mogelijk zijn, dan zal naarstig gezocht worden naar een feestelijk alternatief.

Tot slot

We hopen jullie met deze brief zo duidelijk mogelijk geïnformeerd te hebben over de afronding van jullie examenjaar, ondanks de onzekere en moeilijke omstandigheden

waarin we met elkaar verkeren. Succes dus met de verdere afronding van het schoolexamen! En voor het overige: houd goede moed!!

Met vriendelijke groet,

J. Wisse, teamleider a.i afdeling vmbo
C. Steenstra, teamleider afdeling havo
H.J. Veenstra, teamleider a.i afdeling vwo
C.J. van Domselaar, examensecretaris