Afspraken over huiswerk en toetsen

[Lees meer…]

Basisondersteuning

Onze school biedt het volgende pakket aan basisondersteuning

4.1    zorgcoördinator

4.2    mentoraat

4.3    decanaat/loopbaanoriënatie

4.4    vertrouwenspersoon

4.5     vrijstellingsregeling

4.6     beleid tegen pesten

4.7     beleid en maatregelen t.a.v. dyslexie

4.8     beleid en maatregelen t.a.v. dyscalculie

4.9      beleid en maatregelen t.a.v. dysgrafie

4.10    beleid en maatregelen t.a.v. ADHD/ADD

4.11     beleid en maatregelen t.a.v. ASS

4.12     beleid en maatregelen t.a.v. faalangst

4.13     beleid en maatregelen t.a.v. sociale vaardigheid

4.14     beleid en maatregelen bij medische problemen

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is mogelijk voor leerlingen met ernstige leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. Op basis van een uitgebreid en recent onderzoeksrapport, opgesteld door een daartoe bevoegde deskundige, stelt de school in samenspraak met ouders vast welke ondersteuning de school kan bieden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan leerlingen met een autistische spectrumstoornis (ASS).

Criteria voor toewijzing van extra ondersteuning

Toewijzing van extra ondersteuning door de school vindt plaats:

  • op basis van het onderzoeksrapport
  • op basis van handelingsgerichte diagnostiek
  • na overleg met ouders
  • met transparante procedures, en
  • met minimale bureaucratie.

 

Indien zich gedurende het schooljaar ernstige problemen voordoen, kan de leerling – na toestemming van ouders en/of de leerling zelf – worden aangemeld voor bespreking in het Zorg- en adviesteam (ZAT).

Zorgcoördinator/zorgplan

De zorgcoördinator ondersteunt en adviseert mentoren en docenten bij de begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.  Zij coördineert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid. Zij onderhoudt contacten met externe deskundigen en/of jeugdhulpverlening.
Onze zorgcoördinator is Mieneke Brouwer (m.brouwer@clz.nl).

Voor het zorgplan kunt u klikken op onderstaande link.

ZORGPLAN-CLZ-2017-2018

Voor het schoolondersteuningsprofiel klik hier: schoolondersteuningsprofiel

Voor het stappenplan in de meldcode kindermishandeling hier: Stappen in de zorgroute – Stappen in de meldcode-1