Verzekering

De school (d.w.z. het schoolbestuur) heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft aanvullende verzekeringen, die alleen die kosten – tot een bepaald maximum – vergoeden, die niet door de eigen verzekering van de ouders betaald worden.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit geldt ook voor stages en excursies. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als die genen die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Dit geldt ook voor stages en excursies.
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand.
  1. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

  2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten.

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Leerlingen die door onrechtmatig gedrag schade heeft veroorzaakt  aan het gebouw of onze eigendommen krijgen een procesverbaal van de school waarin het voorval is omschreven. De ouder krijgt hiervan een kopie met het verzoek de schade te voldoen.
Het gebeurt regelmatig dat klasgenoten vragen of zij een ziek geworden medeleerling thuis mogen brengen. Hiervoor kan geen toestemming worden verleend, omdat voor de begeleidende leerling de
collectieve verzekering op dat moment niet van toepassing is.