Klankbordgroepen

Klankbordgroepen op CLZ

Sinds enkele jaren vindt (per afdeling) twee keer per jaar een bijeenkomst plaats waarop ouders van gedachten kunnen wisselen met enkele docenten en de teamleider. We spreken in dit verband van ‘klankbordgroepen’.

Een klankbord is het deel van een muziekinstrument dat zorgt voor versterking van de trillingen in een instrument. Eigenlijk is dat ook de functie van onze klankbordgroepen: een beperkt aantal ouders (ca. 4-12) geeft de ‘trillingen’ weer die zij waarnemen in CLZ. Het gaat daarbij om dingen die zij horen van hun eigen kinderen, of van anderen die met CLZ te maken hebben: wat gaat er goed op CLZ en welke aspecten kunnen we verbeteren? Immers, iedereen (ouders, leerlingen en medewerkers) wil graag dat het onderwijs op CLZ nog beter wordt. Voor de docenten en teamleiders is het belangrijk door ouders ‘gevoed’ te worden met feedback. Soms worden misverstanden uit de weg geruimd of wordt toegelicht waarom bepaalde verwachtingen niet gerealiseerd kunnen worden. En soms wijzen ouders de school op ‘witte’ vlekken.

Ouders en CLZ-medewerkers stellen samen de agenda op, vaak in een kort startrondje, en na afloop van de klankbordbijeenkomst, die meestal ca. een uur duurt, wordt door een van de medewerkers een kort (geanonimiseerd) verslag gemaakt, dat binnen een maand op de website wordt gepubliceerd. Bij aanvang van de volgende bijeenkomst (ca. vier maanden later) wordt aan de hand van dat verslag besproken welke vorderingen er sindsdien zijn gemaakt. In het algemeen verlopen de klankbordbijeenkomsten in een plezierige en constructieve sfeer: de bijeenkomsten dragen bij aan wederzijds begrip.

In veel gevallen is er ook een vertegenwoordiger van de Ouderraad (OR) aanwezig. Want de OR vormt a.h.w. de verbindende schakel: als de OR merkt dat een bepaald thema (b.v. de communicatie tussen school en thuis) bij diverse klankbordgroepen ter sprake wordt gebracht, kan dat aanleiding voor de OR zijn om daar nog eens dieper over door te praten met de rector.

Jaarlijks worden alle ouders tijdens de informatieavonden in september en oktober uitgenodigd zich aan te melden voor de klankbordgroepen. Als zich teveel ouders aanmelden, maakt de teamleider een keuze, met als doel uit diverse klassen vertegenwoordigers te hebben. Ouders die niet op die informatieavond aanwezig kunnen zijn, maar wel graag willen deelnemen aan een klankbordgroep, kunnen zich hiervoor via de e-mail opgeven (liefst voor de herfstvakantie) bij de teamleider van hun kind.

De data van de klankbordgroepen worden bekend gemaakt in de (digitale) jaaragenda van CLZ.

november 2017

 

Verslag TTO klankbordgroep 6 december 2016

Bijeenkomst klankbord klas 1TH + 2TH 2016-2017.

Notulen klankbordgroep 3, 4, 5 havo – 17 november 2015

Klankbordgroep ouders 1,2,3 H_A 7-12-201507

Klankbordavond ouders vmbo71215

TTO Parents Klankboard meeting 7_12_15 copy-1