Ouderraad

De Ouderraad van het Christelijk Lyceum Zeist vormt de vertegenwoordiging van alle ouders of verzorgers die kinderen hebben op deze school.

De doelstelling van de ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de schoolleiding in een open dialoog advies te geven over onderwerpen die ouders aangaan. In schooljaar 2017-2018 heeft de ouderraad de volgende speerpunten:

  • Communicatie tussen school en ouders. Is deze accuraat en efficiënt?
  • Kwaliteit van het onderwijs. Leren onze kinderen voldoende en leren zij op de juiste manier?
  • Voortgang LPL (Laptop per Leerling). Levert de investering die ouders in de laptop doen het beloofde op?
  • De verbouwing van het CLZ. Hoe wordt de kwaliteit van onderwijs geborgd tijdens te verbouwing?
  • Zorg op het CLZ. Beleidsmatig en inhoudelijk bijdrage leveren aan uitvoering van het Zorgplan.

De ouderraad bestaat uit

 

Rolverdeling leden Ouderraad CLZ

  Taken: Leden Ouderraad:
Voorzitter
 
Contact met rector,
agenda
 Carel Wielinga
Vice-voorzitter/
Secretaris
Contactpersoon voor ouders Hedwig van der Laan
MR
Medezeggenschap oudergeleding Roland van der Baan
Erwin van Essen
Verbouwing Behartigen belang leerlingen, zorgen voor goede leerplek en beperken overlast tijdens de verbouwing Roland van der Baan
Raymond Meijer
Laptop per leerling (LPL) Uitwerken visie LPL Roland van der Baan
Raymond Meijer
Communicatie
tussen school en ouders
Uitwerken van een communicatieplan voor de OR,
beheren mailaccount; ouderraad@clz.nl
Hedwig van der Laan (beheren mailaccount)
Marianne van Loon (facebook, twitter)
Dianne Westerink
Kwaliteit onderwijs  

Adresseren van vraagstukken over de kwaliteit, afspraken over de voortgang met de rector

Erwin van Essen
Zorg op het
CLZ
 

Beleidsmatige en inhoudelijke bijdrage leveren aan uitvoering van zorgplan

 

Marianne van Loon Angelique Karelse

Bij vragen/opmerkingen over één van bovenstaande onderwerpen; laat u het ons weten via ons algemene mailadres: ouderraad@clz.nl ?

————————————————————————–

Hoe overleggen we met de schoolleiding

De communicatie met de schoolleiding vindt plaats in een aantal vergaderingen per jaar. De Ouderraad bereidt deze vergaderingen voor in een aparte vergadering. Uit deze vergadering komen agendapunten, vragen en ontstaan gespreksonderwerpen over nieuwe ontwikkelingen en tendensen. Deze worden een week van tevoren bij de schoolleiding neergelegd, zodat deze punten voorbereid kunnen worden door hen en de vragen zo mogelijk beantwoord. De vergaderingen met de schoolleiding verlopen prettig, open en constructief.

Communicatie met ouders

De ouderraad informeert andere ouders door een bijdrage aan Onder de Linden en door middel van de website op CLZ.nl, Twitter en Facebook. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders. Voorafgaand aan het eigenlijke thema wordt het jaarverslag gepresenteerd en legt de ouderraad verantwoording af. Om voldoende te weten wat ouders bezighoudt bezoeken we de klankbordavonden. Ouders kunnen de ouderraad mailen via ouderraad@clz.nl of onderwerpen agenderen via Facebook en Twitter. Het is ook mogelijk om persoonlijk met de OR een afspraak te maken over onderwerpen die meerdere ouders aangaan.

Contact met de ouderraad via:
– email (ouderraad@clz.nl)
– twitter (www.twitter.com/ouderraadclz)
– facebook (www.facebook.com/ouderraadclz)

Vergaderschema schooljaar 2017-2018

dinsdag 5 september (met rector)
maandag 2 oktober
maandag 6 november
donderdag 7 december
woensdag 10 januari (met rector)
maandag 5 februari
dinsdag 6 maart (met rector)
donderdag 5 april
woensdag 25 april
donderdag 14 juni (met rector)

Ouder thema avond

De Ouderraad organiseerde op maandag 21 november jl. een interactieve thema-avond over verslaving. Deze avond werd verzorgd door de Stichting Be Aware en sluit aan bij de workshops die de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 dit  jaar zullen volgen.

Hier kunt u de presentatie van St. Be Aware  van 21 november downloaden: ouderavond-clz-stichting-be-aware-21-november-2016

 

Verslagen Ouderraad

Notulen Ouderraad 10 januari 2017

Notulen Ouderraad 6 februari 2017

Notulen Ouderraad 2 mei 2017

Notulen Ouderraad met de rector 5 september 2017

Notulen Ouderraad 2 oktober 2017

Notulen Ouderraad 6 november 2017

Notulen Ouderraad – 7 december 2017

Notulen Ouderraad 10 januari 2018

Notulen ouderraad d.d. 5 februari 2018

Notulen ouderraad d.d. 6 maart 2018

Links

Voorlichting aan ouders over drugs 2014
Sociale mediaopvoeding aug 2013(1)