Ouderraad

De Ouderraad van het Christelijk Lyceum Zeist vormt de vertegenwoordiging van alle ouders of verzorgers die kinderen hebben op deze school.

De doelstelling van de ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de schoolleiding in een open dialoog advies te geven over onderwerpen die ouders aangaan. In schooljaar 2016-2017 heeft de ouderraad de volgende speerpunten:

  • Communicatie tussen school en ouders. Is deze accuraat en efficiënt?
  • Kwaliteit van het onderwijs. Leren onze kinderen voldoende en leren zij op de juiste manier?
  • Voortgang LPL (Laptop per Leerling). Levert de investering die ouders in de laptop doen het beloofde op?
  • De verbouwing van het CLZ. Hoe wordt de kwaliteit van onderwijs geborgd tijdens te verbouwing?

De ouderraad bestaat uit

 

Rolverdeling leden Ouderraad CLZ

  Taken: Leden Ouderraad:
Voorzitter
 
Contact met rector,
agenda
Carel Wielinga
Vice-voorzitter/
Secretaris
Contactpersoon voor ouders Hedwig van der Laan
MR
Medezeggenschap oudergeleding Roland van der Baan
Erwin van Essen
Verbouwing Behartigen belang leerlingen, zorgen voor goede leerplek en beperken overlast tijdens de verbouwing Roland van der Baan
Raymond Meijer
Laptop per leerling (LPL) Uitwerken visie LPL Roland van der Baan
Michel Hagenus
Raymond Meijer
Sabine Niesten
Communicatie
tussen school en ouders
Uitwerken van een communicatieplan voor de OR,
beheren mailaccount; ouderraad@clz.nl
Michel Hagenus (website)
Hedwig van der Laan (beheren mailaccount)
Marianne van Loon (facebook, twitter)
Dianne Westerink
Kwaliteit onderwijs
 
Adresseren van vraagstukken over de kwaliteit, afspraken over voortgang met de rector Erwin van Essen
Michel Hagenus

Bij vragen/opmerkingen over één van bovenstaande onderwerpen; laat u het ons weten via ons algemene mailadres: ouderraad@clz.nl ?

————————————————————————–

Hoe overleggen we met de schoolleiding

De communicatie met de schoolleiding vindt plaats in een aantal vergaderingen per jaar. De Ouderraad bereidt deze vergaderingen voor in een aparte vergadering. Uit deze vergadering komen agendapunten, vragen en ontstaan gespreksonderwerpen over nieuwe ontwikkelingen en tendensen. Deze worden een week van tevoren bij de schoolleiding neergelegd, zodat deze punten voorbereid kunnen worden door hen en de vragen zo mogelijk beantwoord. De vergaderingen met de schoolleiding verlopen prettig, open en constructief.

Communicatie met ouders

De ouderraad informeert andere ouders door een bijdrage aan Onder de Linden en door middel van de website op CLZ.nl, Twitter en Facebook. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders. Voorafgaand aan het eigenlijke thema wordt het jaarverslag gepresenteerd en legt de ouderraad verantwoording af. Om voldoende te weten wat ouders bezighoudt bezoeken we de klankbordavonden. Ouders kunnen de ouderraad mailen via ouderraad@clz.nl of onderwerpen agenderen via Facebook en Twitter. Het is ook mogelijk om persoonlijk met de OR een afspraak te maken over onderwerpen die meerdere ouders aangaan.

Contact met de ouderraad via:
– email (ouderraad@clz.nl)
– twitter (www.twitter.com/ouderraadclz)
– facebook (www.facebook.com/ouderraadclz)

Vergaderschema schooljaar 2016-2017

dinsdag 30 augustus
woensdag 5 oktober
woensdag 9 november (met rector)
donderdag 8 december
dinsdag 10 januari
maandag 6 februari
woensdag 8 maart
maandag 27 maart
dinsdag 2 mei
woensdag 7 juni
maandag 3 juli

Ouder thema avond

De Ouderraad organiseerde op maandag 21 november jl. een interactieve thema-avond over verslaving. Deze avond werd verzorgd door de Stichting Be Aware en sluit aan bij de workshops die de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 dit  jaar zullen volgen.

Hier kunt u de presentatie van St. Be Aware  van 21 november downloaden: ouderavond-clz-stichting-be-aware-21-november-2016

 

Verslagen Ouderraad

 

Notulen Ouderraad 13 januari 2016

Notulen Ouderraad 15 februari 2016

Notulen Ouderraad 8 maart 2016

Notulen Ouderraad 7 april 2016

Notulen Ouderraad 19 mei 2016

Verslag kansrijk havo  Thema-avond ouderraad 9 juni 2016

Notulen-ouderraad vergadering 4 juli 2016

Notulen Ouderraad 30 augustus 2016

Notulen Ouderraad 5 oktober 2016

Notulen Ouderraad  8 december 2016

Notulen ouderraad 10 januari 2017

Notulen Ouderraad 6 februari 2017

Notulen Ouderraad CLZ 2 mei 2017

Notulen Ouderraad met de Rector CLZ 5 september 2017

Links

Voorlichting aan ouders over drugs 2014
Sociale mediaopvoeding aug 2013(1)